Help Desk

ข้อมูลการแจ้งปัญหา
วันที่แจ้งปัญหา 2019-06-17
*Site ที่เกิดปัญหา:
    * หมายเหตุ โปรดระบุข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
สาขา(ไม้)ที่เกิดปัญหา :
*หน่วยงานที่แก้ไขปัญหา:
*ประเภทการแจ้งปัญหา :
*ระบบ / อุปกรณ์:
*ปัญหาเกี่ยวกับ :
*รายละเอียด : * หมายเหตุ กรุณาระบุรายละเอียดของปัญหาโดยสรุปให้ชัดเจน โดยไม่เกิน 500 ตัวอักษร
เอกสารแนบ / E-Mail อนุมัติ :     * หมายเหตุ แนบไฟล์ขนาดไม่เกิน 5 MB
ผู้แจ้งปัญหา
*รหัสผู้แจ้งปัญหา :
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่งงาน :
*E-mail :
* หมายเหตุ กรณีที่มี 2 เมล์ ให้ใช้ "," คั่น และใช้ E-mail @saaa.co.th เท่านั้น
เบอร์ติดต่อ (บริษัท) :
*เบอร์ติดต่อ :
บริษัท :
Site
รหัสผู้เกิดปัญหา
* หมายเหตุ ระบุพนักงานผู้เกิดปัญหา เฉพาะกรณีแจ้งแทนเท่านั้น
ชื่อ-นามสกุลผู้เกิดปัญหา
E-mail :
ยืนยันตัวบุคคล

( คลิกเพื่อเลือกรูปภาพใหม่ )


รหัสผ่าน :
* หมายเหตุ โปรดระบุ Password เดียวกับระบบ EWS

© Helpdesk System  
Copyright Version T2015.0.6  
ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน